Avtale – og kontraktsrett


Prinsippet om avtalefrihet eller kontraktsfrihet er et ulovfestet prinsipp om at enhver som utgangspunkt har frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler med hvem man vil og sammen bestemme innholdet i en eventuell felles avtale. Kontraktsrett omhandler rettigheter og forpliktelser på inngåtte kontrakter og avtaler. kontraktsrett er et rettsområde hvor man forholder seg til klare og bindende avtaler, mens tolking av kontrakter og spørsmål om avtalens gyldighet hører til avtalerett.
Utgangspunktet etter norsk lov er at kontraherende parter står fritt til å inngå avtaler. Det stilles ingen formkrav til avtalen. Derfor kan både muntlige og skriftlige avtaler binde partene. Etter norsk lov inngås en avtale når den ene parten har gitt den andre parten en rimelig grunn til å tro at det foreligger en bindende avtale.
Når det oppstår en tvist oppstår og det ikke er mulig å avklare en gjensidig subjektiv forståelse av avtalen, må det foretas et objektivt tolkning av avtalen. Våre advokater har god kunnskap og erfaring med kontraktsrettslige tvister som involverer generell og mer spesialisert kontraktsrett.
Mangelfulle kontrakter kan være kostbart, og føre til langvarige og omfattende tvister. Vi hjelper deg blant annet med følgende kontraktsrettslige tvister:
● Boligtvister
● Generelle kontrakter
● Forbrukerkontrakter
● Tvister ved overføring av fast eiendom
● Betalingskrav

Advkatfirma Simonsen & Rana har tung kompetanse på dette området. Vi bistår med rådgivning før en eventuell kontraktsinngåelse, under kontraktsinngåelsen, ved utarbeidelse av kontraktsmaler og løpende oppfølgning av kontrakter.