Priser


Priser

I Simonsen & Rana er vi ekstremt opptatt av å ivareta våre klienters interesser. For at våre klienter skal bli bevart på en best mulig måte forholder vi oss til satser som ligger klart lavere enn gjennomsnittet. Timeprisen varierer mellom NOK 2000 – 3500 eks. mva.

 

Fast pris per oppdrag

For å unngå overraskelser operer vi også med fastpris pr oppdrag som avtales med den enkelte advokat. På denne måten er du sikret mot overraskelser, samtidig som vi blir engasjerte til å gjennomføre oppdraget på en grundig og effektiv måte.

 

Fri rettshjelp

For at vi skal kunne hjelpe flest mulig tar vi også oppdrag med Fri Rettshjelps. I slike tilfeller vil våre advokatkostnader bli dekket av det offentlige. Du vil dermed slippe å betale noe utover egenandel, hvis du tilfredsstiller kriteriene for dette. For å bli dekket av frirettshjelp legges det opp til følgende kriterier for inntekt;

 • For enslig søker p.t (2022) kan ikke bruttoinntekt være høyere enn kr. 246 000
 • For søkere som er gift eller samboere p.t (2022) er bruttoinntekt kr. 369 000.
 • Søkere som tjener mer enn dette vil normalt ikke få dekket sine advokatkostnader gjennom det offentlige. Dette gjelder derimot ikke saker hvor;
  • Enkelte saker etter utlendingsloven og statsborgerloven.
  • For den som er part i sak hvor barnevernet har fattet inngripende midlertidig vedtak, men vedtaket ikke blir etterfulgt av barnevernet starter fortsettelse til sak.
  • For den som er part i sak der barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles i fylkesnemnda, men hvor saken likevel ikke blir oversendt til fylkesnemnda.
  • Der det oppnevnes advokat for barnet i en barnefordelingssak.
  • For siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.
  • Saker der voldsofre krever erstatning av gjerningspersonen.
  • Enkelte saker for vernepliktige i førstegangstjeneste.
  • Til den som har vært utsatt for seksualforbrytelser, tvangsekteskap, menneskesmugling, for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse. Det samme gjelder for dem som har vært utsatt for brudd på kontaktforbud eller utvisningsvedtak.
  • Til den som er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på sådan, men hvor saken ikke er anmeldt.


I straffesaker dekkes hele honoraret av det offentlige.