Husleierett


Lov av 1999-03-26-17 om husleieavtaler (husleieloven) regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Husleieretten omhandler rettsforholdet mellom utleier og leietaker. Det er ikke sjeldent at husleieavtale blir gjenstand for ulike typer konflikter. typiske tvister som springer ut av en husleiekontrakt kan være tvist om depositum, fremleie, ubetalt leie, utleier begjærer fravikelse eller andre typer kontraktsbrudd.
Når en vil leie en bolig inngår man en leieavtale med utleier. Leieavtalen vil være det sentrale, og danner grunnlaget for partenes rettigheter og plikter. Loven inneholder ingen formkrav ved opprettelse av en leieavtale. Det innebærer at husleieavtalen kan være både skriftlig og muntlig. Imidlertid vil en muntlig avtale by på bevisproblemer i en eventuell tvist om hva som er avtalt mellom partene. Derfor anbefales det at leieavtalen settes opp skriftlig. Begge parter kan kreve å opprette en skriftlig avtale. Uten skriftliggjøring kan det i etterkant oppstå uenigheter om hva som egentlig ble avtalt.
Vi i Simonsen Rana advokatfirma har lang erfaring med å håndtere tvister mellom husleier og utleier. Vi kan også bidra med kontraktsutforming for utleiere som ønsker å opprette en leieavtale.
Kontakt oss for å vite dine rettigheter.