Arbeidsrett


Simonsen&Rana hjelper deg med arbeidsrett – inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem.
Arbeidsrett omfatter rettsreglene om arbeidsforhold, og regulerer plikter og rettigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som følge av arbeidsavtalen og arbeidsforholdet for øvrig.
Vi kan blant annet bistå med:
Utforming og inngåelse av arbeidskontrakt
Har du spørsmål om arbeidskontrakt? Vi har svarene. Arbeidskontrakten er viktig fordi den regulerer hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidsforholdet.
Ansettelse
En ansettelsesprosess kan være krevende. Arbeidsgiver har plikter under ansettelsesprosessen - både under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. Vi har inngående kunnskap om arbeidsrettslige situasjoner. Vi bistår deg i en konflikt med arbeidsgiver.
Oppsigelse
Har du blitt sagt opp på jobb?
En oppsigelse krever saklig grunnlag. Terskelen for å si opp en ansatt er høy. Arbeidsmiljøloven oppgir regler for hvordan en oppsigelse skal skje – både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Oppsigelse som ikke er i samsvar med loven kan gi deg rett til å kreve erstatning fra arbeidsgiver. Ved uenighet mellom partene kan det være fornuftig å engasjere advokat. Vi bistår både med forhandlinger og søksmål.

Sluttpakke

Når Arbeidsgiver og arbeidstaker av ulike årsaker ønsker å avslutte arbeidsforholdet, vil det i en tilfeller være en god løsning å avslutte arbeidsforholdet med en sluttpakke.

En sluttavtale eller en sluttpakke er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet. En slik avtale bestemmer vilkårene ved avslutning av arbeidsforholdet mellom partene.

Hva en sluttpakke bør inneholde vil variere i hver enkelt sak. De vanligste elementene i en sluttpakke vil være lønn i en viss tidsperiode som ikke er begrenset av oppsigelsestidens lengde. I enkelte tilfeller vil arbeidsgiver være villig til å betale et sluttvederlag for å avslutte arbeidsforholdet.

Vi anbefaler at begge parter oppsøker advokat i forbindelse med forhandlinger om sluttpakker.

Avskjed
Vilkårene for avskjed er fastsatt i arbeidsmiljøloven § 15-14. Av bestemmelsen følger det at avskjed kan gjennomføres dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen". 
En avskjed innebærer at arbeidsgiver hever arbeidsavtalen, og arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Arbeidstakeren må "gå på dagen" og har ikke rett til å arbeide ut oppsigelsestiden. Avskjed er den strengeste reaksjonsformen arbeidsgiver har overfor en arbeidstaker og kan kun benyttes ved grove pliktbrudd.
Arbeidstaker kan kreve erstatning når en avskjed er ulovlig.
Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver bør du snakke med en dyktig advokat, slik at dine interesser ivaretas på best mulig måte.

Har du ikke fått lønn eller feriepenger fra arbeidsgiver?
Dersom din arbeidsgiver ikke betaler lønn eller feriepenger bør du snarest ta kontakt med arbeidsgiver for å få avklart hvorfor du ikke har fått lønn/feriepenger du har krav på.
Hvordan du bør gå frem for å få pengene dine er avhengig av hvilken forklaring arbeidsgiver har gitt for ikke å utbetale lønn og feriepenger. Kontakt oss for mer informasjon, og vi vil bistå deg med å kreve pengene du har krav på fra din arbeidsgiver.