Fri rettshjelp


Fri rettshjelp
Alle kan ha krav på fri rettshjelp! 
Fri rettshjelp er et tilbud til alle som har behov for gratis juridisk hjelp. Alt som gjøres fra kontoret er kostnadsfritt. Med fri rettshjelp er det staten som betaler for advokatens kostnader etter faste satser. Det er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av personens økonomi. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Det kan i noen saker gis fri rettshjelp uavhengig av vedkommendes inntekt og formue, mens i andre saker gis det fri rettshjelp til de med lav inntekt og formue. Nedenfor gis det eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp.

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp: 
Skilsmisse/separasjon mellom ektefeller 
Oppløsning/samlivsbrudd av samboere 
Foreldretvister og barnefordeling 
Erstatning ved personskade 
Klage på vedtak fra NAV (ikke sosialstønad) 
I saker om oppsigelse av husleieforhold
I saker om opphør av arbeidsforhold
I saker om voldsoffererstatning som ikke er dekket på andre måter
 
Eksempel på saker som gir deg fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue: 
Den som skal anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser 
Den som har blitt utsatt for vold
Den som er siktet i en straffesak 
I barnevernssaker etter vedtak er fattet 
i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
i saker om militærnekting
i saker om tvangsekteskap
i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
I enkelte utlendingssaker
I saker etter barneloven hvor barnet får oppnevnt advokat etter barneloven§ 65. 

Kontakt oss for mer informasjon!