Trygderett og NAV


Har du juridiske spørsmål og utfordringer?
NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. I saker innen trygderett kan det gis dekning for utgifter til advokatbistand i form av fri rettshjelp.  
Lov om folketrygd inneholder kompliserte regler, og det er ikke lett å få en oversikt over hvilke regler som gjør seg gjeldende og hvilke rettigheter og plikter en har.
Tap av inntekt på grunn av arbeidsledighet, sykdom, død, graviditet, uførhet og alderdom er noen eksempler på hendelser som kan gi deg rett til støtteordninger som sykepenger, pensjoner, fødselspenger, uføretrygd og andre offentlige ytelser.
Det er ikke sjeldent at NAV krever tilbake feilutbetalinger, og det er ikke alltid de opplyser deg om de muligheter du har. Det kan foreligge særlige grunner som gjør at du kan nekte å tilbakebetale.
Avslag på søknad om trygd er en ubehagelig opplevelse fordi de ofte rammer de som trenger det mest.
Advokatfirma Simonsen&Rana har lang erfaring med trygdesaker og har tatt opp flere kamper mot NAV.
Kontakt oss og vi vil bistå deg!